Zapytanie ofertowe nr AgroBieganow/BIO/1/2024

 

Agro Bieganów Sp. z o.o. z siedzibą w Bieganowie, posiadająca status dużego przedsiębiorstwa,  w ramach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa biogazowni rolniczej Bieganów przy fermie trzody chlewnej” przy fermie trzody chlewnej w Bieganowie, ogłasza przetarg nr AgroBieganow/BIO/1/2024 na budowę biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej zainstalowanej w kogeneracji o mocy elektrycznej 999 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą.  

 

Załącznik główny:

  1. SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [POBIERZ PDF]

 

Załączniki do SIWZ:

  1. Formularz oferty i ogólne oświadczenia Wykonawcy [POBIERZ DOC].
  2. Lista obejmująca dokumentację projektową, w tym Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia [POBIERZ PDF]
  3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym [POBIERZ DOC]
  4. Oświadczenie o spełnieniu szczegółowych warunków udziału w postępowaniu [POBIERZ DOC]
  5. Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy [POBIERZ DOC].
  6. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów [POBIERZ DOC]
  7. Wzór umowy [POBIERZ PDF]

 

oraz dokumentacja projektowa wylistowana w załączniku 2 do SIWZ:

 

Dokumentacja projektowa 1

SOPZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z koncepcyjnymi schematami wykonania infrastruktury towarzyszącej [POBIERZ ZIP]

 

Dokumentacja projektowa 2

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie dotyczącym biogazowni [POBIERZ ZIP]

 

Dokumentacja projektowa 3

Decyzja o warunkach zabudowy [POBIERZ ZIP]

 

Dokumentacja projektowa 4

Projekt budowlany z rysunkami [POBIERZ ZIP]

 

Dokumentacja projektowa 5

Pozwolenie na budowę [POBIERZ ZIP]

 

Dokumentacja projektowa 6

Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej [POBIERZ ZIP]

 

Dokumentacja projektowa 7

Umowa przyłączeniowa [POBIERZ ZIP]

 

Adnotacja:

Przedsięwzięcie noże być finansowane ze środków

  • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgromadzone na rachunku Funduszu Modernizacyjnego w formie dotacji. Program priorytetowy nr 4.17. Zeroemisyjny system energetyczny Energia dla Wsi.
  • Pożyczki preferencyjnej NFOŚiGW.

 

Pytania oferentów i odpowiedzi Zamawiającego:

Ostatnia aktualizacja: 06.05.2024 r.

 

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego Agro Bieganow Biogazownia [POBIERZ PDF]

O nas

AGRO BIEGANÓW jest Spółką o wieloletnich doświadczeniach w zakresie produkcji roślinnej , bydła mięsnego oraz trzody chlewnej.

W zakresie agrotechniki stosujemy nowoczesne techniki doboru odmian , nawożenia i ochrony roślin.

Ferma Trzody Chlewnej i jej wyniki produkcyjne stawiają nas w jednym szeregu z czołówką europejską.